• Υπηρεσίες παροχής Συμβουλών σε θέματα Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Αποβλήτων του Οργανισμού Λιμένα Πειραιώς (ΟΛΠ ΑΕ). Σύμβουλος της Διοίκησης του ΟΛΠ σε περιβαλλοντικά θέματα, συνδρομή σε θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος Περιβάλλοντος του ΟΛΠ, υποστήριξη κατά τη διαδικασία διαγωνισμού αποβλήτων κλπ.
  • Πρόγραμμα καταγραφής και τεκμηρίωσης θεμάτων Γεωλογίας και Υδρολογίας για την εφαρμογή του μουσειολογικού προγράμματος του Μουσείου Παραδοσιακών Επαγγελμάτων και Ενημέρωσης λίμνης Στυμφαλίας*. Σύμβουλος με αντικείμενο την Γεωλογία και την Υδρολογία της περιοχής της Στυμφαλίας λίμνης. Συγκέντρωση στοιχείων πεδίου, ανάλυση δεδομένων, συγγραφή έκθεσης, συνεργασία και παροχή συμβουλών για επιλογή και κατασκευή εκθεμάτων του μουσείου.
  • Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη της Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ε.Π. στην περιβαλλοντική παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας 2007-2013»*. Κατάρτιση δεικτών περιβαλλοντικής παρακολούθησης και αντίστοιχων αλγορίθμων υπολογισμού των δεικτών για τα έργα που εντάσσονται στο ΕΠ.
  • Παροχή συμβουλών και σύνταξη Περιβαλλοντικής Μελέτης για την Προσφορά των έργων Σχεδιασμός – Κατασκευή – Χρηματοδότηση και Επέκταση του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 και του Αυτοκινητοδρόμου της Ιονίας Οδού στον Όμιλο Hellenic Autopistas (CINTRA S.A., DRAGADOS S.A., ΓΕΚ Α.Ε. και ΤΕΡΝΑ Α.Ε.)*
  • Εκπόνηση Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης και Παροχής Συμβουλών για περιβαλλοντικά θέματα κατά την κατασκευή της ΠΟΤΑ Ρωμανού, Νομού Μεσσηνίας (νυν Costa Navarino)*
  • Επίβλεψη τήρησης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) στο Αιολικό Πάρκο Αντιά Α και Β, ισχύος 36,6 MW, στη ΔΕ Καφηρέα του Δήμου Καρύστου και διενέργεια παρατηρήσεων πεδίου σχετικά με τη σύνταξη ΜΠΕ στο υπό ανάπτυξη Αιολικό Πάρκο Τρίκορφο, ισχύος 19,2 MW στη ΔΕ Μαρμαρίου του Δ. Καρύστου
  • Επίβλεψη τήρησης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) Αιολικού πάρκου Αραχναίο ΙΙ στην Αργολίδα και επίβλεψη εφαρμογής φυτοτεχνικής μελέτης αποκατάστασης στα διαταραχθέντα σημεία στα πρανή
  • Εκπόνηση Ειδικής Μελέτης Τοπίου για την Περιφέρεια Θεσσαλίας, στο πλαίσιο της σύμβασης «Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και Εξειδίκευση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας». Η μελέτη εκπονήθηκε σε εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου (Σύμβαση της Φλωρεντίας) Ν. 3827/2010 και στόχος της είναι η αναγνώριση τοπίων ιδιαίτερης σημασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στα οποία προτείνεται κατά προτεραιότητα η εφαρμογή συντονισμένων δράσεων ανάδειξης και διαχείρισης
  • Συμμετοχή στην υλοποίηση του προγράμματος: Σύστημα εκτίμησης της αποδεκτής οικολογικής παροχής σε ποτάμια και ρέματα της Ελλάδας (ECOFLOW)*. Το έργο χρηματοδοτείται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
  • Ειδικές Υπηρεσίες Συμβούλων για την εφαρμογή των άρθρων 5 και 6 της ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ 2000/60/ΕΕ στην Κύπρο*. Καταγραφή και ομαδοποίηση υδάτων Κύπρου, καταγραφή πιέσεων και επιπτώσεων στα νερά από τη δραστηριότητα του ανθρώπου και οικονομική ανάλυση ύδατος.
  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες διαβούλευσης με το κοινό για την εφαρμογή του Άρθρου 14 (1) (α) και 14 (1) (β) της οδηγίας Πλαίσιο 2000/60 για τα νερά στην Κύπρο*. Διενέργεια εκστρατείας πληροφόρησης και διαβούλευσης με το κοινό για την Οδηγία Πλαίσιο Υδάτων και την εφαρμογή της στην Κύπρο.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι μελέτες-υπηρεσίες που σημειώνονται με αστερίσκο (*) εκπονήθηκαν με συμμετοχή σε ομάδα μελέτης κατόπιν εντολής.