• Ειδικές Υπηρεσίες Συμβούλων για την εφαρμογή των άρθρων 5 και 6 της ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ 2000/60/ΕΕ στην Κύπρο*. Καταγραφή και ομαδοποίηση υδάτων Κύπρου, καταγραφή πιέσεων και επιπτώσεων στα νερά από τη δραστηριότητα του ανθρώπου και οικονομική ανάλυση ύδατος.
  • Παροχή Υπηρεσιών για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου προγράμματος παρακολούθησης υδάτων και σχετικών βάσεων δεδομένων που υποστηρίζουν την εφαρμογή της ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ 2000/60/ΕΕ στην Κύπρο*. Εκπόνηση του άρθρου 8 της Οδηγίας-Πλαίσιο περί Υδάτων (2000/60) της ΕΕ στην Κύπρο.
  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες διαβούλευσης με το κοινό για την εφαρμογή του Άρθρου 14 (1) (α) και 14 (1) (β) της οδηγίας Πλαίσιο 2000/60 για τα νερά στην Κύπρο*. Διενέργεια εκστρατείας πληροφόρησης και διαβούλευσης με το κοινό για την Οδηγία Πλαίσιο Υδάτων και την εφαρμογή της στην Κύπρο.
  • Ανάπτυξη Πολιτικών Τιμολόγησης Ύδατος και Ανάπτυξη Εγκατάσταση και Συντήρηση Μηχανογραφημένου Συστήματος που θα χρησιμοποιηθεί για την Οικονομική Ανάλυση της Χρήσης Ύδατος και την Εφαρμογή των Πολιτικών Τιμολόγησης Ύδατος, σύμφωνα με την Οδηγία Πλαίσιο περί Υδάτων 200/60/ΕΚ*. Εφαρμογή του Άρθρου 9 της Οδηγίας Πλαίσιο περί Υδάτων 2000/60/ΕΚ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι μελέτες-υπηρεσίες που σημειώνονται με αστερίσκο (*) εκπονήθηκαν με συμμετοχή σε ομάδα μελέτης κατόπιν εντολής.