Οι βασικές υπηρεσίες που παρέχει η EnviS κατηγοριοποιούνται ως εξής:

 • Υπηρεσίες Συμβούλου σε περιβαλλοντικά θέματα
 • Περιβαλλοντικές μελέτες
  • Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)
  • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
  • Φάκελοι Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ)
  • Φάκελοι Τροποποίησης και Ανανέωσης ΑΕΠΟ
  • Τεχνικές περιβαλλοντικές Μελέτες (ΤΕΠΕΜ)
  • Δηλώσεις υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ)
  • Φάκελοι Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού έργων και δραστηριοτήτων
 • Οικολογικές- Διαχειριστικές μελέτες
  • Μελέτες Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ)
  • Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΕΠΜ)
 • Μελέτες διαχείρισης υδατικών πόρων
 • Γεωλογικές – Υδρογεωλογικές μελέτες
 • Χημικοτεχνικές μελέτες εγκαταστάσεων
 • Μελέτες διαχείρισης επικίνδυνων και μη στερεών και υγρών αποβλήτων
 • Τεχνικές μελέτες ακουστικής και δονήσεων
 • Οικονομικές, οικονομοτεχνικές μελέτες και μελέτες σκοπιμότητας